در این روش برداشت مو توسط پزشک متخصص مربوطه از پشت سر با میکرو سرجری و بی حسی موضعی بدون درد انجام می شود . نوار باریک برداشته شده در زیر میکروسکوپهای تخصصی به واحدهای یک و دو و سه فولیکولی تقسیم می شوند و در محل کم پشتی یا طاسی کاشته می شود.

fut-

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.